ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

รายละเอียด

การจัดอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 4 เดือน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"