กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เอกสารแนบ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราลปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2563

แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563

แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

แผนงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ปี 2563

ผังกระบวนการทำงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานนิติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)

เอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

Download

คำสั่งมอบอำนาจให้นายแทพย์สาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  รายละเอียดคำสั่งดังเอกสารแนบท้ายนี้

Dowload

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Download

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png