ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ                จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข          จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                  จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด