ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียด