สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/82563 

เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน

: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

รายละเอียด