ลงทะเบียนโครงการอบรมวินัย การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช