รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 29 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มงาน พรป กองบริหารการสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม :ประชุมติดตามสถานการณ์โรค COVID - 19 และชี้แจงแนวทางการใช้เงินขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ประธานการประชุม :นพ.ธงชัย กีรติถัตยากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :29 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :11
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :supraveesornthong@gmail.com , mayti.kwr@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :อนุญาตเผยแพร่
หมายเหตุ:กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนา่ระบบบริการสุขภาพแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวสุประวีณ์ ศรทอง และ นางสาวเมทิกา กวินวรฤทธิ์ 02-590-1639 ประชุมร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี , ตาก, นนทบุรี , ปทุมธานี , แม่ฮ่องสอน, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,
วันที่จอง :7 มกราคม 2564 เวลา 15:47:28 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ตรวจราชการกระบี่
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :29 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :08:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:คุณโบว์ 077284107
วันที่จอง :21 มกราคม 2564 เวลา 09:29:57 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ตรวจราชการและ EOC
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :29 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :12:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:คุณโบว์ 077284107
วันที่จอง :24 มกราคม 2564 เวลา 14:48:29 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)