รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 28 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามการบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 11
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :28 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :14:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:
วันที่จอง :26 มกราคม 2564 เวลา 13:26:04 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)