รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 15 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
หัวข้อการประชุม :ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานการประชุม :นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :15 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :7
RoomNumber :##2012
E-Mail ผู้ประสานงาน :cioregion12@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: " "ประชุม ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ สสจ.ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 12 ""
วันที่จอง :6 มกราคม 2564 เวลา 09:47:10 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
ประธานการประชุม :นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :15 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :13
RoomNumber :##2002
E-Mail ผู้ประสานงาน :p_triple@hotmail.com , rh2.cio13@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:ปริพัฒน์ (ปุ้ย) ผาทา 087 315 0099
วันที่จอง :8 มกราคม 2564 เวลา 08:47:56 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)