รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 14 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองบริหารการสาธารณสุข โดยกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค
หัวข้อการประชุม :การเตรียมความพร้อมและการบริหารงบลงทุนรายการก่อสร้าง
ประธานการประชุม :รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ)
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :14 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :10:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :80
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :kochasan_au@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: 1. ผู้ประสานส่วนกลางเกี่ยวกับ ระบบ VDO ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 02 590 1204 2. ประสานผู้จัดประชุม คุณราชวัตร คชสาร 02 590 1751 ทั้งนี้ ขอให้ ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ไปประชุมยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ผ่านระบบ VDO Conference (Polycom)
วันที่จอง :7 มกราคม 2564 เวลา 11:36:59 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)