รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 12 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
หัวข้อการประชุม :ประชุมมาตรการความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :12 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :6
RoomNumber :##2007
E-Mail ผู้ประสานงาน :K452201004@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นางสาวกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร เบอร์โทร 02-5901604โทรศัพท์ 063-1926199
วันที่จอง :11 มกราคม 2564 เวลา 10:50:58 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)