รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 8 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :ประชุมทางไกล VDO Conference การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ HealthKPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานการประชุม :ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :spd.data2.kpi@gmail.com , kpi.bps@gmail.com
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นพวรรณ / โศรดา 025902388
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 10:35:34 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :** เปลี่ยนเป็น webex แทน ** ติดตามงบพับ เขตสุขภาพที่ 11
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม Focus
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077284107
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 15:00:03 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
หัวข้อการประชุม :ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ระลอกใหม่
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:30:00 น. - 14:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :5
RoomNumber :##2003
E-Mail ผู้ประสานงาน :Mizchu94@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:นางสาวชุติมา บุดดาซุย เบอร์โทรศัพท์ 084-2987821 กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 โทรศัพท์ 0-2590-1596
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 15:18:08 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ** ใช้ระบบ Zoom แทน ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564
ประธานการประชุม :นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
สถานที่ประชุม :ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัด
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :7
RoomNumber :##2012
E-Mail ผู้ประสานงาน :cioregion12@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: " "ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม โรงพยาบาลหาดใหญ่ " Zoom ลิ้ง https://zoom.us/j/2119003588?pwd=aHh3c0plSi94Y2VqOEh4d3UySGsyQT09 Meeting ID: 211 900 3588 Password: 123456"
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 15:34:51 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :การจ้างนักเรียนทุนที่จบปีการศึกษา 2564 ,การปรับเกลี่ยกรอบอัตรากำลัง และ(ร่าง)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเขตสุขภาพที่ 1
ประธานการประชุม :นพ.ทศเทพ บุญทอง
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :8 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :13:00:00 น. - 16:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##2001
E-Mail ผู้ประสานงาน :healthregion1.chro@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:
วันที่จอง :5 มกราคม 2564 เวลา 16:24:25 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)