รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 7 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :7 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :08:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :C_ton_@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077284107
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 19:46:07 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)