แบบขอทำบัตร ต่าง ๆ

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 

คำขอมีบัตรข้าราชการ แบบ บจ.1

  BJ2542.rtf

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:08 น.

 

นโยบายพิเศษ

-   คู่มือประเมินผลตามตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปี 2552

-   คู่มือประเมินผลตามตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปี 2553

-   เอกสารประกอบการอบรมพนักงานพ่นยุง สสอ.เชียรใหญ่ ปี 2553

 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2553

-   สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ปี 2553

-   กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน ของ SRRT

-   แนวทางเก็บและส่งตัวอย่างตรวจ กรณีสอบสวนโรค สำหรับ SRRT

-  คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   การเขียรรายงานการสอบสวนโรค