ประกาศคณะกรมการอำนวยการสรรหา ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง การขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  เอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานการใช้ยางพารา 2562 และแผนการใช้ยางพารา ประจำปี 2563 เอกสารแนบ

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำจุลสารสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ  สามารถเปิดดูได้ที่  http://www.pncenter.com

ความรู้เกี่ยวกับพรัราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง  เอกสารแนบ

ถ่ายทอดสด Facebook Live "Digital Goverment Award 2019"  Link