รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

qof hdc healthkpi oppp2010 
QOF & PPA 2563 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม V2.3 Health KPI  2563  OPPP 2010
  cockpitt nrtregister2   
  Cockpit 11  NRT Regist  

 

 

ตรวจสอบข้อมูล  QOF2562  รายบุคคล

 

qof62                  

report clipart 6491

      

    QOF62_1 - ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)

 report clipart 6491

 

   QOF62_2.1 - ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน)

 report clipart 6491

   

    QOF62_2.2ร้อยละการตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

 report clipart 6491

   

    QOF62_2.3  - ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 report clipart 6491

    

    QOF62_2.4ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

 report clipart 6491

    

    QOF62_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 report clipart 6491

    

    QOF62_3.2 -  ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 56)

report clipart 6491

    

    QOF62_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

report clipart 6491

   

    QOF62_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

report clipart 6491

   

    QOF62_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

report clipart 6491

   

    QOF62_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47)

 

 qofk62

 dashboard icon1

 

    QOF62K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 dashboard icon1

 

    QOF62K_1.2ร้อยละการตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

dashboard icon1

 

    QOF62K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 dashboard icon1

 

    QOF62K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

 dashboard icon1

 

    QOF62K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

dashboard icon1

 

    QOF62K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)

 

ppa62

call report icon 3

 

   PPA62_1.1เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและ  ติดตามภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

call report icon 3

 

   PPA62_2หญิงตั้งครรภ์คนไทยทุกสิทธิ ได้รับการอัลตร้าซาวด์อย่างน้อย 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

 

call report icon 3

 

   PPA62_3เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันกรามถาวรซี่ที่ 6 โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)

 

 

ระบบทะเบียน

 

             ทะเบยน                                                                                                                                                                                                                            

ทะเบียนเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2561

 
ทะเบยน

 

ทะเบียนเด็กอายุ 0 - 2 ปี ในเขตรับผิดชอบ

ทะเบยน  ทะเบียนเด็ก อายุ  3 ปี  ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 ทะเบยน  ทะเบียนเด็ก อายุ  12 ปี  ถึง 13 ปี  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 ทะเบยน ทะเบียนผู้สูงอายุ  60 - 70 ปี  ในเขตรับผิดชอบ