รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3   ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

 

ข้อมูลเป้าหมายงานข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ,  รายชื่อประชากรในเขตรับผิดชอบหลังตัดความซ้ำซ้อนแล้ว HDC
ตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้มรายวัน
ทะเบียนเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ
ทะเบียนโรงเรียนรายหน่วยบริการ
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน
ข้อมูลการให้บริการรายวัน
ทะเบียนประชากรตายจากทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่ได้จำหน่ายจากทะเบียนประชากรหน่วยบริการ     
ตรวจสอบการตายรายคนจากเลข ปชช.
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน_HDC***      ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน google**

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

KPI_ตรวจราชการ,PA_ผตร.   ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)

ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ประเภทการอยู่อาศัยประเภท 4
การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่   (specialpp)  ปีงบประมาณ 2562 แบบความครอบคลุม
การ
 
 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

hdcttm

 

KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  (รพศ./รพท. 10%, รพช.20%, รพ.สต.30%)
                                       ทะเบียนวินิจฉัยแพทย์แผนไทย
                              ทะเบียนการทำหัตถการแผนไทย
                              ทะเบียนผู้รับบริการได้ยาสมุนไพร

 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ทะเบียนเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ได้รับการฉีด วัคซีน HPVs
ทะเบียนผู้รับบริการได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
KPI_ตรวจราชการ  อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
KPI_ตรวจราชการ   ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน (รพ.M1,F2 ขึ้นไป)    
KPI_ตรวจราชการ  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
KPI_ตรวจราชการ  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี  
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของ Healthy Ageing  (เกณฑ์ 5 ข้อ)
KPI_ตรวจราชการ  อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (<3.4ต่อ1000ทารกเกิดมีชีพ)
อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์) ลงร้อยละ 10จากปีงบประมาณก่อน
KPI_ตรวจราชการ  เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. 100%  รพช.80%)
KPI_ตรวจราชการ  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
KPI_ตรวจราชการ  อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture      
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture)         
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)
KPI_ตรวจราชการ  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) (ผ่าน ขั้นตอนที่ 2  2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1), ขั้นตอนที่ 3, ขั้นตอนที่ 4 4.1(1) และ 4.2 (1)
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี)
KPI_ตรวจราชการ,PA_ปลัด,PA_ผตร.  ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (District Health Board:DHB)

 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
KPI_ตรวจราชการ,PA_ผตร.  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
KPI_ตรวจราชการ  จำนวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
KPI_ตรวจราชการ  ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

 

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ(AMR) 
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
KPI_ตรวจราชการ  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)
KPI_ตรวจราชการ  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)

 

 

 

 

ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

KPI 2561 update 5/1/2561

 

ลำดับ
 ServicePlan สาขา
 ผู้ประสานงาน
1
  การแพทย์ปฐมภูมิ
 
2
  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
 
3
  RDU
 
4
  ทารกแรกเกิด
 
5
  Palliative Care
 
6
  แพทย์แผนไทย
 
7
  สุขภาพจิต
 
8
  กุมาร
 
9
  อายุรกรรม
 
10
  ศัลยกรรม
 
11
  โรคหัวใจ
 
12
  โรคมะเร็ง
 
13
  โรคไต
 
14
  ตา
 
15
  สุขภาพช่องปาก
 
16
  ปลูกถ่ายอวัยวะ
 
17
  อุบัติเหตุ
 
18
  สูติ
 
19
  ฟื้นฟู
 
20
  รังสี
 
21
  ยาเสพติด
 
22
  ENT
 
23
  ออร์โธปิดิกส์
 
24
  สาธารณสุขทางทะเล
 
25
  SEPSIS
 
26
  LTC
 

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"