Overview Overview Search Search Up Up
Category: ก.ทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Default
 
Select all files:
Files:
zip.png แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ
(3 votes)

เอกสารประกอบการประชุม

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ

PowerPoint การจัดทำเอกสาร

PowerPoint การทำผลงานวิชาการ

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

Date 2561-08-02 Download 0 Tooltip
zip.png การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(0 votes)

นศ 0032.009 / ว 14465 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบฟอร์มแบบประเมิน

Date 2561-08-03 Download 0 Tooltip
zip.png แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ HOT
(0 votes)

แบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Date 2561-08-26 File Size 484 KB Download 252 Download
zip.png การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก
(1 vote)

รายละเอียด

-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- บัตรเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

-บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก

Date 2561-09-14 File Size 0 Download 0 Tooltip
zip.png คำสั่งต่าง ๆ
(0 votes)

คำสั่ง3539_3604

คำสั่งที่ 3990

คำสั่งที่ 3567

คำสั่งเลื่อนพยาบาล 8 ราย

คำสั่งคำสั่งที่ 3540

 

Date 2561-12-06 Download 0 Tooltip
zip.png ตัวอย่าง คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว
(0 votes)

ตัวอย่างคำสั่ง ลูกจ้างชั่วคราว เอกสารแนบ

Date 2562-01-24 Download 0 Tooltip
zip.png การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
(62 votes)

การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งทีไ่ด้รับแต่งตั้ง

กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เอกสารแนบ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 เอกสารแนบ

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน เอกสารแนบ

- บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ว 47 เอกสารแนบ

- บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นสูงใหม่ ว 27 เอกสารแนบ

Date 2562-02-15 File Size 0 Download 0 Tooltip
zip.png การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย 62
(4 votes)

หนังสือเวียนว3729ลว20กพ62

สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3

สิ่งที่ส่งมาด้วย4

สิ่งที่ส่งมาด้วย5

สิ่งที่ส่งมาด้วย6

สิ่งที่ส่งมาด้วย7

Date 2562-02-21 Download 0 Tooltip
zip.png เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(0 votes)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารแนบ

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว และ พกส. เอกสารแนบ

Date 2562-03-27 Download 0 Tooltip
zip.png การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562
(0 votes)

หนังสือ นศ 0032.009/ว 3687 ลว. 19 ก.ค. 2562 เอกสารแนบ

ตัวอย่างคำสั่งจ้าง เอกสารแนบ

ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งจ้าง เอกสารแนบ

Date 2562-07-19 Download 0 Tooltip

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"