Overview Overview Search Search Up Up
Category: ก.คุ้มครองผู้บริโภค
Order Files by:
Default
 
Select all files:
Files:
zip.png การดำเนินการตามคู่มือประชาชน HOT
(3 votes)
Date 2560-06-15 File Size 187.5 KB Download 558 Download
zip.png หนังสือต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 2562-2564 HOT
(1 vote)
Date 2561-05-17 File Size 1.06 MB Download 464 Download
zip.png คู่มือประชาชน ฉบับผุ้บริโภค HOT
(1 vote)
Date 2561-05-24 File Size 637.74 KB Download 421 Download
zip.png ข้อมูลรายชื่อสำหรับติดต่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านสาธารณสุขหรือด้านคุ้มครองผู้บริโภค HOT
(1 vote)
Date 2561-05-24 File Size 2.07 MB Download 203 Download
zip.png คู่มือสำหรับการประกอบการเพื่อสุขภาพ
(0 votes)

คู่มือสำหรับการประกอบการเพื่อสุขภาพ

Date 2561-10-04 File Size 0 Download 0 Tooltip
zip.png แนวทางป้องกันการปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตอาหาร
(0 votes)

แนวทางป้องกันการปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตอาหาร

Date 2561-10-04 Download 0 Tooltip
zip.png บันทึกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
(0 votes)

บันทึกตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

Date 2561-10-04 Download 0 Tooltip
zip.png แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทอาหาร
(1 vote)

แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทอาหาร

Date 2561-10-04 Download 0 Tooltip

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"