ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24  ห้อง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนจัดจ้าง      ร่างประกาศ     ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"