คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุม

วิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 12

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"