สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"