ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล

ด้วยศูนย์พัฒนาศักภาพบุคคลขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ

ประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"