สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"