คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค

เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"