คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค

เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด