ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียด