ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"