สมาคมระบาดวิทยา(ประเทศไทย)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด คนดีศรีระบาด ประจำปี 2561

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"