คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"