มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง กลยุทธิ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค 4.0

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"