คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเรายละเอียดชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ครบรอบ 45 ปี

การจัดศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"