สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ

นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"