มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์

สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"