สมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI)  

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"