ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 6 Acupuncture Forum 2018

ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค. 2561

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม The 8 Central Asia Regional Congress (CARC-MWIA  2018)และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ ฉบับที่ 3พ.ศ.2560

รายละเอียด

ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ 

เรื่อง comprehensive view and social change in ageing society

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 5

รายละเอียด