ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุมัติให้กองการพยาบาล ร่วมกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 

จัดประขุมวิชาการเรื่อง Safety & Happiness For Nurese 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 

รายละเอียด

เครือข่าย EACC ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic

เพื่อผู้ป่วยโรคหือและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียด

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)

ประจำปีงบประมานณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"