ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน

: คุณภาพ ความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดส่งผลงาน

และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Conference on Globalization of Traditional Medicine

รายละเอียด

หรือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://sfe2018.mfu.ac.th/

 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา

สรรหาบุคคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"  จำนวน 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการเกษตรของชุมชน

2. ด้านการศึกษาของชุมชน

3. ด้านการสาธารณสุขของชุมชน

4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของชุมชน

6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของชุมชน

ด้านละ 3 ประเภท ๆ ละ 1 ราย ได้แก่ ประเภทบุคคล องค์กร และชุมชน

รายละเอียด

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ขอเชิญบุคลากรพยาบาลสมัครเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ

พยาบาลเวขปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การใช้ยาและการรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติ 

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"