ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุมัติให้กองการพยาบาล ร่วมกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 

จัดประขุมวิชาการเรื่อง Safety & Happiness For Nurese 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 

รายละเอียด

เครือข่าย EACC ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic

เพื่อผู้ป่วยโรคหือและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"