ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562

ในหัวข้อเรื่อง "ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการกับสิทธิการรักษาพยาบาล/ ความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ควรรู้"

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

ขอเชิญประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รายละเอียด

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ

เรื่อง ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล

รายละเอียด

 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"