ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)

ประจำปีงบประมานณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11

รายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 

รายละเอียด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2018

: Practical Guides for Community Pharmacists 

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่

ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขขอวหน่วยงาน

และสถานบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้ง ที่ 12

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี 

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ ปี 2561

banner5