ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครือข่าย EACC ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic

เพื่อผู้ป่วยโรคหือและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)

ประจำปีงบประมานณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่

ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขขอวหน่วยงาน

และสถานบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 

รายละเอียด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ WU Pharmacy Forum 2018

: Practical Guides for Community Pharmacists 

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"