ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด่วนที่สุด......

 

 เรื่อง....ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านในการจัดทำข้อมูลแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพ ของ หน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   

Download เอกสาร

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรม

" การประเมินความคุ้มค่าทางการเเพทย์และสาธารณสุข

ครั้งที่ 14 " ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

       ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61    กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุขให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครศรีธรรมราช   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download เอกสารแนบ   

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรม

" การประเมินความคุ้มค่าทางการเเพทย์และสาธารณสุข

ครั้งที่ 14 " ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ ปี 2561

banner5