ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61    กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุขให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครศรีธรรมราช   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download เอกสารแนบ   

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรม

" การประเมินความคุ้มค่าทางการเเพทย์และสาธารณสุข

ครั้งที่ 14 " ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดอบรม

" การประเมินความคุ้มค่าทางการเเพทย์และสาธารณสุข

ครั้งที่ 14 " ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

คณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการจัดประชุมวิชาการประจำปี

ครั้งที่ 33 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 

รายละเอียด