ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สสจ.นศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ที่มาช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความประสงค์จะเลือกตั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้มาแจ้งรายชื่อที่  คุณปาริชาต สุทธิบูรณ์ งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์สามารถ Dowload แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศนี้ และส่งที่งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ

 แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ได้ปรับปรุงใหม่ แจ้งมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งจนท.ในกลุ่มงานของท่านด้วย 

Download

เอกสารประกอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...