กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครศรีธรรมราช

โทร. 0-7534-3409 ต่อ 322