ข้อมูลรายชื่อสำหรับติดต่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านสาธารณสุขหรือด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2561)

เอกสารแนบ

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ มีความรู้ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยและรู้จักการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

เอกสารแนบ

 

จากการออกนโยบายของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรณรงค์ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) มุ่งลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อรณรงค์เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

เอกสารแนบ

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"