ด้วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้กับอำเภอต่างๆแล้ว (ตามเอกสารที่แนบมา)