กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานนิติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)

เอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

Download

คำสั่งมอบอำนาจให้นายแทพย์สาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  รายละเอียดคำสั่งดังเอกสารแนบท้ายนี้

Dowload

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Download

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe