กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราลปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานนิติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)

เอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

Download

คำสั่งมอบอำนาจให้นายแทพย์สาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  รายละเอียดคำสั่งดังเอกสารแนบท้ายนี้

Dowload

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Download

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png