posit1 pdc

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"