kpsj3

จังหวัดนครศรีธรรมราขแจ้ง 

การย้ายข้าราชการและลูกจ้าง ประจำวาระเดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"