posit1 pdc

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

- ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลปากพนัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"