posit1 pdc

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 19 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 8 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ 

ใบขอย้าย

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เอกสารประกอบการคัดเลือก

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

ของข้าราชการ ประจำปีงบประมารณ 2562 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียนอายุราขการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้ารับการฝึกอบรม 

 

รายละเอียด

 

 

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเให้มีการบ้ายข้าราชการ 3 สายงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) และมีการกระจายกำลังคน

ทั้ง 3 สายงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้กำารดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 9 อัตรา 

ประกาศรับเลื่อน 

ประกาศรับย้า

ใบสมัคร

ใบขอย้าย

เอกสารประกอบการคัดเลือก

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 - 25 มกราคม 2562 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"