posit1 pdc

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 -  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพระพรหม   จำนวน 1 อัตรา     

-  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าศาลา  จำนวน 1 อัตรา

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2561 เฉพาะวันทำการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามไฟล์แนบ

line กลมนกสรางสข นศ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบ Happinomiter จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ นักสร้างสุข นศ 

เพื่อติดต่อประสานงาน สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่า

จะมีการประชุมพิจารณาย้ายข้าราชการ 

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

รายละเอียด

 

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการพิจารณา

ย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำภายในเขตหจังหวัด

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวาระเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ 

ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  

รายละเอียด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

- ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลปากพนัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"