Tue09272016

Last update12:56:21 AM GMT

Back หน้าแรก

รับสมัครอบรมหลักสู่ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2556

  • PDF

วิทยาลียพยาบาลบรมราชชชนี สงขลา ได้อบรมหลักสู่ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2556 เป็นหลักสูตรอบรม 1 ปี เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลักสูตร 1 ปี  ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมภายในวันที่  15 พย. 56ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bcnsk.ac.th หรือโท 074-311890-1 ต่อ 314 มือถือ 089-9798263

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก