Sun10022016

Last update03:30:14 AM GMT

Back หน้าแรก

สสจ.นศ. ร่วมเสวนาสาธารณสุขสื่อมวลชนสัญจร

  • PDF

       แพทย์หญิงอุทุมพร  กำภู  ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมเสวนาในงาน "นั่งแคร่ ดูโนราห์ เสวนาสาธารณสุข สื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  ณ โรงเรียน อสม. รพ.สต.สี่แยกสวนป่า  ต.วังหิน อ.บางขัน  โดยสำนักงานสาธารณสุขฯ ได้ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกแขนง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในเขตพื้นที่อ.บางขันในการจัดตั้ง โรงเรียนอสม.ดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค โดยนำเสนอบุคลากรสาธารณสุข คุณธีระวัฒน์  แดงกะเปาที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ   รวมถึงอสม. ที่ได้รับรางวัล อสม.ระดับชาติ  เพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม  โดยมีสื่อมวลชนและตัวแทนจากท้องถิ่น  อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมเสวนากว่า ๒๐๐ คน

You are here หน้าแรก