Fri09302016

Last update03:30:14 AM GMT

Back หน้าแรก

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในภาวะน้ำท่วม

  • PDF
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบภาวะน้ำท่วมหนักกระจายทั่วทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีแนวโน้มจะท่วมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในหลายพื้นที่นั้น ในการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงขอให้ทุกหน่วยบริการได้มีการสำรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ครบนัดการรับยาในช่วงน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถมารับยาได้ และให้มีการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน (Stroke) ได้ง่ายเนื่องจากภาวะความเครียดจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งการบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่ จึงเรียนมาทราบและถือปฏิบัติ ขอแสดงความนับถือ
You are here หน้าแรก